صفر تا صد افزایش اعتماد به نفس

صفر تا صد افزایش اعتماد بھ نفس چیست؟ صفر تا صد افزایش اعتماد بھ نفس چیست؟افزایش اعتماد به نفس

صفر تا صد افزایش اعتماد بھ نفس

 بسیاری از افراد موفق بر این باورند تا زمانی کھ درباره خودمان تفکر مثبت نداشتھ باشیم نمیتوانیم از دیگران توقع این را داشتھ باشیم کھ نسبت بھ ما دیدگاه مثبت داشتھ باشند. در واقع تنھا کسی کھ میتواند اعتماد بھ نفس را در ما ایجاد کند خودمان ھستیم.زمانی کھ بھ زندگی افراد موفق نگاه میکنیم.متوجھ میشویم کھ در مسیر رسیدن بھ موفقیت ھایشان ھیچوقت از کسی توقع نداشتھ اند و بھ کسی وابستھ نبودند.افزایش

۱-توانایی مخصوص خودتان را بشناسید

ھیچ فردی با شباھت کامل بھ شما روی زمین وجود ندارد. ھیچ کسی را پیدا نمیکنید کھ دقیقا استعداد ھا توانایی ھا وتجربھ ھا و زاویھ دید شما را داشتھ باشد.شما منحصر بھ فرد و خاص بھ دنیا آمده اید.تاثیر منحصر بھ فرد خود را بر روی جھان خواھید گذاشت.

۲-بهترین خودتان باشید

وقتی تمام تلاشتان را برای رسیدن بھ کارھا و اھدافتان بھ کار میگیرید علاوه بر رسیدن بھ نتیجھ مورد نظرتان احساس خوبی خواھید داشت.کسب شجاعت برای ریسک کردن وخارج شدن از منطقھ امن عادت ھایتان بھ افزایش اعتماد بھ نفس شما کمک زیادی میکند.

۳-کاری که شروع کرده اید را تمام کنید

ھدف مشخص کنید.بھ سمتش حرکت کنید.راھی کھ بدون ھدف آغاز شود پایان درستی نخواھد داشت.بعد از مشخص کردن ھدف مورد نظر خودتان را مجبور کنید کھ بھ سمت ھدف نھایی حرکت کنید.زمانی کھ شما ھدفی تعیین میکنید و تمام تلاشتان را برای رسیدن بھ کار میگیرید بھ طور ناخودآگاه قدمھای محکمی در راستای ساختن اعتماد بھ نفس و افزایش آن برداشتھ اید.این روش از شما فردی قدرتمند، مسلط بر اوضاع و خستگی ناپذیر میسازد.

۴-عطر مورد علاقه خود را بزنید

زدن عطر مورد علاقھ تان فقط تاثیر خوش بو کردن ندارد بلکھ تحقیقات نشان داده وقتی بوی عطر خود را استشمام میکنید اعتماد بھ نفستان بالا میرود.در مردان ھر چقدر علاقھ بھ عطر بیشتر باشد بھ ھمان میزان اعتماد بھ نفس نیز بالاتر می رود. ھمچنین نود درصد از زنانی کھ از عطر استفاده می کنند نسبت بھ کسانی کھ عطر نمی زنند اعتماد بھ نفس بالا تری دارند.

۵-از تعریف استفاده کنید

با اینکھ تحقیقات نشان داده بیش از حد مورد تعریف قرار گرفتن باعث می شود حس بدی پیدا کنیم. اما ھمچنان می شود تا حدودی بھ این تعریف ھا امیدوار بود. کارت ھایی کھ برای تولد ھدیھ گرفتید را نگھ دارید حتی می توانید ایمیل ھا یا نامھ ھایی کھ عملکردتان در آن ستوده شده را نیز نگھ دارید و با دوباره خواندنشان انرژی بگیرید.

۶-تجسم کنید

از تخیل برای تقویت کردن اعتماد بھ نفس کمک بگیرید. داشتن تمرینات تصور ذھنی مانند تجسم اینکھ در یک مسابقھ مھم گل زدید یا از پس یک کار بزرگ بر آمدید می تواند درجھ اعتماد بھ نفس در فرد را بالا ببرد.او را از نظر ذھنی برای گرفتن نتیجھ آماده کند. سعی کنید برای خود اھداف فوق العاده خاص تعیین کنید. از تمام جزئیات آن مطلع شوید. ھر چقدر در مورد موفقیت آینده جزئیات بیشتری بدانید در بھ ثمر رساندن ھدف خود موفق تر خواھید بود.تصور کنید کھ بدستش آوردید.

۷-پیروزی های کوچک را مهم بدانید

بھ پیروزی ھا و موفقیت ھای کوچکی کھ کسب کرده اید افتخار کنید. آنھا را بی اھمیت ندانید. این اتفاقات و موفقیت ھای کوچک بصورت ناخودآگاه میتوانند در افزایش اعتماد بھ نفس تاثیر بسزایی داشتھ باشند.

۸- تداوم داشته باشید

معمولا افراد این مقالھ ھا را میخوانند و پس از چند ھفتھ بھ زندگی قبلی خود برمیگردند.توصیھ میشود برای رسیدن بھ اعتماد بنفس برنامھ ریزی منظم داشتھ باشید.با دقت بھ آن عمل کنید. تداوم در این مسیر باعث افزایش اعتماد بنفس در شما خواھد شد.

۹-لبخند بزنید

اگر تنھا یک راه برای بالا بردن ناگھانی اعتماد بھ نفس وجود داشتھ باشد آن لبخند زدن است.ھمین لبخند می تواند شما را با اعتماد بھ نفس و مسلط نشان دھد. اما این تاثیر تنھا خارجی نیست.از نظر علمی ثابت شده کھ لبخند بھ کاھش استرس و کم شدن استرس کمک می کند تا آرام تر و شادتر باشیم.

۱۰-با ترس ها مقابله کنید

ھیچ چیزی مثل تسلیم شدن در برابر ترس ھایتان نمیتواند اعتماد بنفس شما را نابود کند.ھمھ ما در موقعیت ھای مختلف ترس را تجربھ کرده ایم اما با تقویت کردن شجاعت میتوانیم در برابر آنھا بایستیم. استفاده ازشجاعت و روبرو شدن با ترسھا را امتحان کنید.بھ احتمال زیاد دفعھ اولی کھ با ترس ھایتان رو بھ رو میشوید احساس خوبی نخواھید داشت و شرایط سختی را میگذرانید اما بھ محض اینکھ بھ این شرایط عادت کنید نسبت بھ خودتان احساس بسیار خوبی خواھید داشت.

سخن پایانی

اعتماد بنفس پایین باعث از بین رفتن موقعیت ھای خوب در زندگی خواھد شد.در این مقالھ بھ راه ھایی برای افزایش اعتماد بھ نفس اشاره کردیم امیدواریم برای شما مفید باشد.ممنونیم کھ مجموعھ ھای لیدی باس را دنبال میکنید.

 

لینک دانلود مقاله:

صفر تا صد اعتماد به نفس

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *