افزایش اعتماد بنفس در نوجوانان

اعتماد به نفس نوجوان افزایش اعتماد بنفس در نوجوانان چگونه است؟

اعتماد بنفس بھ معنای باور و ایمان بھ توانایی ھا و قابلیت ھایمان است. رویکرد و دیدگاھی کھ افراد نسبت بھ مھارت ھا و توانمندی ھایشان دارند تعیین کننده میزان اعتماد بنفس آنھا است. فرد دارای اعتماد بنفس نقاط ضعف خود را پنھان نمیکند. بلکھ با دید مثبت برای درست کردن آنھا تلاش میکند.

اهمیت اعتماد به نفس در نوجوانان

افزایش اعتماد بھ نفس در نوجوانان باعث میشود آنھا با تردید ھا فراز و نشیب ھا نارضایتی ھایی کھ در زندگی پیش رویشان قرار گرفتھ است یا فشارھایی کھ از سمت ھم سالانشان ممکن است وارد شود رو بھ رو شوند.در این سن فشار ھا و احساساتی از طرف ھمسالان گریبان گیر نوجوانان میشود.رقابت با دیگران سطح توقع خودش و دیگران بر روی اعتماد بھ نفسش تاثیر گذار خواھند بود.وجود اعتماد بھ نفس در آنھا باعث میشود اھدافشان را پیدا کنند.آنھا را بدست بیاورند.

 

نقش والدین در اعتماد به نفس نوجوانان

رفتار گفتارھمینطور نوع احساس و میزان باور شما نسبت به فرزندتان مستقیما روی اعتماد بھ نفسش تأثیر میگذارد.رفتاری کھ شما با نوجوان دارید تعیین کننده رفتار دیگران با اوست. اگر خودتان بھ فرزندتان بھا ندھید نباید توقع داشتھ باشید در جامعھ دیگران او را بھ رسمیت بشناسند.

 

وظایف والدین در افزایش اعتماد به نفس نوجوان

 

۱-محترمانه برخورد کنید:

فرزند شما در مرحلھ بالغ شدن است پس باید مثل یک فرد بزرگسال با او رفتار کنید.او دیگر کودک نیست .از شما توقع احترام دارد. نوجوانتان را با احترام صدا کنید .ھیچوقت لحن صدایتان را تحقیر آمیز نکنید.ھمیشھ بھ مشکلات و نگرانی ھایش توجھ کنید.افزایش اعتماد

۲-تا جایی که میتوانید انتقاد نکنید:

انتقاد و نکوھش نکنید. اگر او کاری میکند کھ مطابق میل شما نیست یا بنظرتان اشتباه است با او صحبت کنید تا مشکل حل شود.زمانی کھ شما از نوجوانی انتقاد میکنید آنھا انتقاد شما را با تمسخر اشتباه میگیرند. تصور میکنند کھ مایھ سرافکندگی شمااند.زمانی کھ مجبور بھ انتقاد ھستید حتما روی لحن خودتان دقت کنید.

۳-به او یاد بدهید روی توانایی هایش کار کند:

اجاره بدھید نوجوان درک کند ھر کس نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارد و قرار نیست ھمھ در یک موضوع قدرتمند باشند.مقایسھ کردن شما باعث ایجاد چشم و ھم چشمی و حس حسادت و رقابت در میان آنھا میشود.در حالی کھ نوجوان باید بداند خودش را با خودش مقایسھ کند و بھ فکر بھتر کردن خودش باشد.

۴-به او یاد بدهید روحیه قوی داشته باشد:

بھ نوجوانتان یاد دھید در مقابل آسیب ھایی کھ از سمت جامعھ یا دیگران میبیند صبور باشد.آستانھ تحملش را بالا ببرد تا در نتیجھ روحیھ قوی داشتھ باشد.آرامش وصبوری کردن را بیاموزد. لبخند زدن بر مشکلات اعتماد بھ نفس او را تحت تاثیر قرار میدھد.نوجوان باید درک کند دیگران با مسخره کردن یا آزار نمیتوانند بھ او آسیب برسانند.این کار بھ ھیچ عنوان نباید اعتماد بھ نفسش را تحت شعاع قرار بدھد.

۵-نوجوان را تحسین کنید:

در تعریف کردن از فرزندانتان با سخاوت باشید. زمانی کھ بخاطر انجام دادن کارھای خوبش ھرچند کوچک تشویقش میکنید اعتماد بنفسش بالا میرود.سعی کنید برایش جایزه در نظر بگیرید. اجازه دھید فرزندتان درک کند کھ بھ وجودش افتخار میکنید.افزایش

۶-به او بگویید برخی چیزها اهمیتی ندارند:

بسیاری از نوجوانان تحت فشار رقابت کردن با گروه ھمسالان خود قرار میگیرند. آرزو دارند شبیھ مدلھا بازیگران یا دیگر افراد مشھورباشد.وقتی در این راه شکست میخورد اعتماد بھ نفسش آسیب میبیند.با او صحبت کنید. بگویید این موضوع آنقدرھا ھم اھمیتی ندارد.یاداوری کنید که او بھترین شکل از خودش است.

۷-حامی نوجوان خود باشید:

کوچک ترین رفتارھای والدین بر روی اعتما بنفس نوجوان تاثیر گذار است. نوجوان باید مطمئن باشد کھ شما ھمیشھ پشتیبان او ھستید. کسی ھست کھ بتواند بھ او تکیھ کند. ھر وقت کھ درگیر موقعیتی مثبت یا منفی شود بھ خاطر داشتھ باشید این فقط مرحلھای از زندگی است و زود میگذرد. نوجوانی و مشکلات آن بخشی از روند رشد فرزند شماست .برای ھمھ  در این سنین رخ میدھد. پس برای گذر از این دوران صبور باشید .تمام تمرکزتان را روی ھمراھی و کمک بھ فرزندتان بگذارید.

۸-مهارت های دوستی را به او یاد بدهید:

ھمھ مان میدانیم والدین نمیتوانند انتخاب ھا و روابط فرزندشان را کنترل کنند. اما میتوانند در مواردی مثل احترام در روابط یا پذیرش افراد مختلف آنھا را راھنمایی کنند. راه را بھ او نشان دھید. اما انتخاب را بھ خودش بسپارید.روابط نوجوانمان از کنترل ما خارج است.

۹-از افراد حرفه ای کمک بگیرید:

در قدم اول ابتدا از کسی کمک بگیرید کھ با فرزندتان رابطھ خوبی دارد. اگر این راه حل جواب نداد از یھ مشاور خوب کمک بگیرید .

سخن پایانی

در این مطلب متوجھ شدیم کھ والدین نقش بسزایی در افزایش یا کاھش اعتماد بھ نفس نوجوانشان دارند. پس باید روی رفتارھای خود دقت کنند کھ تاثیر منفی روی نوجوان نداشتھ باشد.

راھکارھایی برای افزایش اعتماد بھ نفس ارائھ دادیم کھ امیدواریم برای شما مفید بوده باشد. ممنونیم کھ مجموعھ ھای لیدی باس را دنبال میکنید.

دانلود مقاله:

اعتماد به نفس نوجوان 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *