آشنایی با تیپ های شخصیتی

آشنایی با تیپ های شخصیتی تیپ های شخصیتیانواع تیپ های شخصیتی در ابتدا نام تیپ های شخصیتی مختلف را بدانید.   ۱-تیپ شخصیتیENFJ:برونگرا-شهودی-احساسی-قضاوتی ۲-تیپ شخصیتیENFP:برونگرا-شهودی-احساسی-ادراکی ۳-تیپ شخصیتیESFJ:برونگرا-حسی-احساسی-قضاوتی ۴-تیپ شخصیتیESFP:برونگرا-حسی-احساسی-ادراکی ۵-تیپ شخصیتیINFJ:درونگرا-شهودی-احساسی-قضاوتی ۶-تیپ شخصیتیINFP:درونگرا-شهودی-احساسی-ادراکی ۷-تیپ شخصیتیINTJ:درونگرا-شهودی-منطقی-قضاوتی ۸-تیپ شخصیتیINTP:درونگرا-شهودی-منطقی-ادراکی ۹-تیپ شخصیتیISFJ:درونگرا-حسی-احساسی-قضاوتی ۱۰-تیپ شخصیتیISFP:درونگرا-حسی-احساسی-ادراکی ۱۱-تیپ شخصیتیISTJ:درونگرا-حسی-منطقی-قضاوتی ۱۲-تیپ شخصیتیISTP:درونگرا-حسی-منطقی-ادراکی ۱۳-تیپ شخصیتیESTJ:برونگرا-حسی-منطقی-قضاوتی ۱۴-تیپ شخصیتیENTJ:برونگرا-شهودی-منطقی-قضاوتی ۱۵-تیپ شخصیتیENTP:برونگرا-شهودی-منطقی-ادراکی ۱۶-تیپ شخصیتیESTP:برونگرا-حسی-منطقی-ادراکی   در …

آشنایی با تیپ های شخصیتی Read More »