کتاب کاراکتر پرجرات

مثل یک خانم پرجرات رفتار کنید

شش مهارت کاراکتر پرجرات

نه گفتن

درخواست کردن

پس گرفتن حق

اظهارنظر موثر

مدیریت انتقاد

رفتار قاطعانه