پرداخت از طریق کارت به کارت

شماره کارت:

۶۰۳۷

۶۹۷۵

۲۸۱۶

۹۳۴۲

بنام راضیه میرزایی

و ارسال فیش واریز به شماره واتساپ: ۰۹۳۶۲۸۱۲۶۲۴