پرسشنامه کنترل خشم

این پرسشنامه توسط دکتر روانشناس آنتونی اِستور طراحی شده و برای ۲۴ ساعت رایگان 

پرسشهای زیر را که در سه بخش ارائه شده است ، بادقت پاسخ دهید .